Haber

Kamu borçlarının yapılandırılmasını içeren yasa tasarısı TBMM’de (1)

Kamu borçlarının yapılandırılması da dahil olmak üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) yeniden yapılandırma fırsatları sunuyor.

31 Aralık 2022 tarihinden itibaren alacaklar, vergiler, vergi cezaları, idari ve itibari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, toplum sigorta primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik güçlendirme primi ve Tümü için alacakların kapsamına her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası vb. dahildir.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin su, atıksu ve katı atık alacakları da yönetmelik kapsamındadır.

Ayrıca teklif ile işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya şirkette yer almayan mal, makine, teçhizat, demirbaş ve kasalar ile ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yapılacak. kayıtları var ama işletmede yok.

Yönetmelik kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 31 Aralık 2004 tarihine kadar her ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı, Üretici fiyat endeksi aylık değişim oranı (ÜFE) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren aylık değişim oranını ifade edecek olan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,75 olarak uygulanacak.

Yapılandırılacak alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsilat daireleri tarafından takip edilen kesinleşmiş kamu alacaklarından, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarından henüz ödenmemiş vergiler, Ödenen veya ödeme süresi geçmemiş olanların, Yönetmeliğin yayımı tarihi itibari ile vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uyarınca takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ve her türlü bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası vb. .

İtirazlı olarak verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesin alacak olarak yapılandırılacaktır.

Her araç için ödenecek MTV, aracın idari para cezaları ve geçiş ücretinin en az yüzde 10’u ödenecek, taksit ödeme döneminde fiziki muayeneye izin verilecek.

1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisi ve bu vergilere ilişkin beyannameden kaynaklanan damga vergisinin tamamı ödenir.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık bedelleri ile sundukları bazı hizmetlerden doğan bedel alacakları ve aldıkları paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık bedelleri, su ve kanalizasyon idarelerinin su payları ve atık su maliyeti ile harcamalara katılım ve YİKOB’ların alacakları yapılandırılacaktır.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin diğer şartların yanı sıra dava açmaması, davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması şartı aranacak.

Bu kurumların kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan kamu alacakları da teklif kapsamına alınmıştır. Buna göre, Yönetmeliğin yayımı tarihinin prestiji ile birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz dolmamış, vergi tarhiyatları ve gümrük vergileri re’sen veya ek yoluyla yapılmıştır. idare, itiraz veya itiraz süresi geçmemiş veya itiraz/itiraz veya itiraz süresi geçmemiştir. Düzeltme talebinde bulunulan veya düzeltme talebinde bulunma süresi geçmemiş veya düzeltme yoluna gidilmiş idarece veya re’sen yapılan vergi tarhiyatları ve gümrük vergisi tahakkukları da ayrıca yapılandırılacaktır.

Teklif ayrıca, sadece vergi cezaları/gümrüğe ilişkin idari para cezaları için dava açılması halinde ödenecek tutarları, yönetmelik kapsamında ihtilaflı idari para cezalarının ve ihtilaflı ekrimisillerin yapılandırılmasını da düzenlemektedir.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, tebligata bağlı olarak başvuru ve ödeme süreleri belirlenerek düzenlenir.

Buna göre, düzenleme kapsamındaki devirlere katılım nedeniyle doğacak vergi ziyaı cezalarında, cezaya tabi olanlar cezanın yüzde 25’ini belirtilen süre içinde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inden feragat edilecek ve biçim.

Yönetmelik kapsamındaki devirlere ilişkin olarak, bu kararlar, Yönetmeliğin yayımı tarihindeki itibarla beyan edilmeyen vergi cezaları ile yayımı tarihinden önce pişmanlık istemiyle veya süresi içinde verilen beyannameler hakkında da uygulanacaktır. ödeme yönündeki şartların ihlal edildiği ve doğal olarak beyanların verildiği bir açıklama daveti kapsamındadır.

Teklifin yayımı tarihinde veya sonrasında vergi dairesi kayıtlarına intikal eden kıymet takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları hakkında gerekli tarhiyat ve bildirim işlemlerinin yapılması kaydıyla teklif kararlarından yararlanılabilir. belirlenen tutarın belirtilen süre içinde ödenmesi şartıyla düzenlemeye tabidir.

Bu düzenleyici kararlardan yararlanacak mükellefler, Vergi Kanununda yer alan uzlaşma, ön takdir uzlaşması, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanununda yer alan uzlaşma, Kabahatler Kanununda yer alan avans indirimi ve vergi indiriminden yararlanamayacaklardır. Devlet İhale Kanunu.

Taban ve vergi artışı

Teklifte vergi matrahı ve vergi artışı da düzenlenmiştir.

Mükellefler tarafından çeşitli nedenlerle eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen geçmiş yıl gelirlerinin belirli oran ve fiyatlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Bu formda beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve fiyatların tespitinde ekonomik gelişmelere paralel olarak belirlenen esaslar esas alınır.

Buna göre mükellefler, Vergi Uyarlama Kanunu’nda yer alan vergi cezalarına ve gecikme faizlerine tabi olmadan vergilerini ödeyebilecekler. Artan vergi ve aktarmalar için artırılan vergilerin ödenmesi esasına göre vergi incelemesi ve tarhı yapılmayacaktır.

Matrahı artıran mükelleflerin beyan edeceği vergi matrahları ve verginin hesaplanacağı matrahlar için asgari tutarlar belirlenir. Bilgi dışında kalması nedeniyle vergi matrahının bulunmadığı durumlarda, mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucunda bulunan matrahlara bir alt sınır getirilir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırdıkları kurumlar vergisi matrahlarına ek olarak, ilgili kanuna göre vergi tevkifatına tabi tutulan kazanç ve kazançları üzerinden kesilen vergilerin artırılmasına ilişkin bir kural getirilmiştir.

Gelir (stopaj) vergisi ile kurumlar (stopaj) vergisi ve matrah artırım kararları alınır. Bundan yararlanan mükellefler, artırılan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak artışa tabi ödemeler nedeniyle nezdinde gelir (stopaj) vergisi inceleme ve tarhı yapılmayacaktır. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları uyarınca, kar dağıtımına esas olan ödemeler veya merkeze intikal eden bedel üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı kararlarına istinaden yönetmelik kapsamında matrahını artıranlar, ayrıca vergi matrahını kurumlar vergisi yönünde artırmak durumundadır.

Katma değer vergisi mükellefleri, vergi artışlarını yapıp ödemeleri halinde, artırdıkları dönemler için KDV yönünden vergi inceleme ve tarhına tabi tutulmayacaklardır. Artışa esas fiyat, yıl içinde katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen “hesaplanan katma değer vergisi”nin yıllık toplamı olacaktır. Hesaplanan KDV, indirimlerden önceki vergi fiyatı olacaktır.

Teklif, vergi matrahı ve vergi artışına ilişkin olarak mükelleflerin dikkate alacağı diğer hususları da düzenlemektedir. Vergi matrahını veya vergisini artıran ve bu husustaki hükümleri yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergiler hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artışı, yayımı tarihinden önce başlatılmış olan vergi inceleme ve takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, konuya ilişkin inceleme yapma hakkına ilişkin kararların gizli kalması kaydıyla, vergi inceleme ve takdir işlemlerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 7 iş günü içinde sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içinde tamamlanan vergi incelemelerine ilişkin ön mutabakat talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Defterleri, kayıtları ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok edip yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıllarını veya suretlerini tamamen veya tamamen sahte olarak düzenleyenler veya Kanunda yer alan belirli fiilleri işleyenler gibi, adı geçen makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulunca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapı, oluşum veya kümelere mensup veya bunlara bağlı veya iltisakı. Terörün finansmanı veya aklama kabahatleri kapsamında inceleme ve soruşturma yapmaları istenenler, bu Yönetmeliğin matrah veya vergi artırımına ilişkin kararlarından yararlanamayacak. En fazla on iki eşit taksitte ödenmelidir.

İş kayıtlarının düzeltilmesi

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde bulunmasına rağmen kayıtlara yansımayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulunmasına rağmen sicillerinde yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç değeri ile kayda alabilecekler. Yönetmelikte öngörülen süreler içinde envanter listesi ile vergi dairelerine bildirimde bulunmak suretiyle.

Defter tutan mükellefler, asıl bilançoya göre, faaliyetlerinde kaydettikleri mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı yedek hesap açacak. Mal karşılığı, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru sayılacağı için vergilendirilmeyecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, sicillerini iyileştirmek amacıyla, fiilen kayıtlarında bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenleyerek ve her türlü vergi yükümlülüklerini yerine getirerek, sicillerine ve beyannamelerine ibraz etmeleri sağlanır. yükümlülükler.

Asıl bilançoya göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2022 prestiji ile işletmelerinde olmayan nakit mevcudlarını, ödedikleri bedelleri vergi dairelerine bildirerek kayıtlarını düzeltebilecekler. ortaklarından alacakları, net alacakları ise ortadaki bedelleri ile ortaklara olan borçları, yönetmelikte öngörülen süre ve şartlar içinde ödenir. Bu kapsamda, beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin beyanname verme süresi içinde hesaplanarak ödenmesi gerekecek.

Teklifle birlikte kesinleşen SGK alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı da getiriliyor. Buna göre, sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar vergisi karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik takviye primi, başvuru tarihindeki prestijine ilişkin mevzuat uyarınca ödenmemiş olan isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri, sigortalarından doğan statüsü, SGK tarafından ilgili kanunların yeterli takibine tabidir. Ödenen asıl damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı tutarı için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu alacakların ödeme sürelerinin bitimi ile yayım tarihine kadar geçen süre, Yönetmelik uyarınca bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme cezası belirlenen süre ve süre içinde ödenir. Tüm ikincil alacakların tahsilinden feragat edilecektir.

Bu Yönetmelikten yararlanmak için başvuruda bulunulduğu halde, belirlenen başvuru süresinin sonuna kadar patrona bildirilen ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik personel tutarı üzerinden hesaplanan sigorta priminin asılları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapımı tamamlanan ihale konusu özel nitelikli inşaat ve işlere ait. Fiyatın ise Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak olan dönem başlangıçları arasındaki dönem için aylık değişim oranları Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplananlardan, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ikincil alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Teklifle 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma başvurusu tarihine kadar bildirilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yeniden yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait ilk taksit son ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

(sürecek)

habervezirkopru.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort